December 31, 2014 MINDZ.com will close down. Read why.
De grote omwenteling
Millenniumdoelen

In 2000 ondertekenden 189 regeringsleiders de UN Millennium Declarations inzake acht millenniumdoelen die in 2015 moeten zijn gerealiseerd om van een betere wereld te kunnen spreken.
Van de meeste doelen is nu al duidelijk dat ze niet gehaald worden. Lees meer.
Daar waar wel van enige voortgang sprake is, is dit het gevolg van de groei in opkomende landen zoals China en India.
Andere landen gaan er vanwege de financiële en economische wereldcrisis juist op achteruit. Met name omdat prijzen van voedsel en grondstoffen, mede door speculatie, voortdurend stijgen.
Daar komt nog bij dat steeds meer welvarende landen door de crisis bezuinigen op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

Tegenstellingen

Een belangrijke reden om de millenniumdoelen vast te leggen, was het wegnemen van een aantal belangrijke tegenstellingen in de wereld. Tegenstellingen die enerzijds op humanitaire gronden ongewenst zijn, maar die anderzijds tot wereldwijde onrust kunnen uitgroeien. Zo was de aanleiding tot de vlam in de pan van de Afrikaanse lente in Tunesië de steeds stijgende graanprijs, waardoor met name het brood duurder werd.
Om maar een paar schrijnende tegenstellingen te noemen:
  • 1 miljard mensen met ondervoeding versus 1 miljard mensen met obesitas;
  • 1 miljard mensen die te kampen hebben met waterschaarste versus 100 miljoen mensen met een eigen zwembad;
  • 1 miljard mensen met een jaarinkomen beneden € 750 versus 1 miljard mensen met een jaarinkomen boven
  • € 9.000;
  • 80 % van alle bezittingen en macht in handen van 1 % van de wereldbevolking.
Alleen met echt delen en met echte democratie valt hier iets wezenlijks aan te doen.

Relatieve armoede
Voor de millenniumdoelen wordt als ondergrens voor armoede een inkomen van $ 1 (een dollar) per dag per persoon gehanteerd. Dit komt neer op zo'n € 500 (vijfhonderd euro) per persoon per jaar.
In Nederland kan een gezin van 4 personen al moeite hebben rond te komen met een inkomen van € 2.000 per maand, laat staan per jaar. Een bejaard echtpaar zou met een maandinkomen van € 1.000 in relatieve armoede moeten leven. € 1.000 per jaar zou voor hen de das om doen.
Toch hebben we ook in Nederland met stille of verborgen armoede te maken. Steeds meer mensen raken in de schuldsanering of moeten terugvallen op een voedselbank.
Aan de andere kant zien we in Nederland een ernstige toename van welvaartsziekten. Zo heeft meer dan de helft van onze bevolking te maken met overgewicht.

Wat kunnen we hier zelf aan doen?

In welvarende landen wordt zo'n 20 % van het geoogste voedsel afgekeurd, omdat de kleur en/of de vorm niet aan 'de norm ' voldoet, of omdat de 'minimumprijs' niet wordt gehaald. Daarna wordt aan het eind van de keten nog eens 20 % van het gekochte voedsel weggegooid omdat het 'over' is of niet meer aan de 'houdbaarheidsdatum' voldoet.
Dit soort verkwisting kunnen we terugdringen door onze eisen omlaag te schroeven Bijvoorbeeld door groente en fruit met een wat mindere kleur of aparte vorm als B-keus in winkels - tegen een lagere prijs - te verkopen, of door ze aan de voedselbanken te schenken. Ook zouden we de veiligheidsmarge in de uiterste houdbaarheidsdatum kunnen weglaten of deze kunnen vermelden op het etiket. Wat ook helpt is oudere zaken vooraan in de kast of koelkast zetten. Of eenmaal per week een kliekjesdag te houden. Verder kunnen mensen met overgewicht, die geen gevolg is van een aandoening, minder maar gezonder gaan eten.
Door dit alles kan er veel minder worden weggegooid, hoeft er minder te worden gekocht, gaat de prijs door de lagere vraag omlaag en wordt het voor de armen onder ons weer betaalbaar.

Herverdelen van macht

Om de tegenstellingen weg te nemen en de daaruit voortvloeiende problemen op te lossen, is herverdeling van macht en rijkdom nodig.
De herverdeling van macht is daarbij een absolute voorwaarde om alle overige veranderingen richting een betere wereld mogelijk te maken.
Zolang de huidige machthebbers het merendeel van de bezittingen hebben en voedsel- en energiebronnen kunnen beheersen, zullen zij niet aan verkleining van de wanverhoudingen mee willen werken. Zo zitten de rijkste en machtigste Amerikanen in de Senaat om hun eigen rijkdom en macht te verdedigen. Niet om het belang van alle Amerikanen te dienen. Er is daar immers geen sprake van een echte democratie; de verkiezingen worden er beheerst door de macht van het geld.
De enige keuze die je er als kiezer hebt, is of je in de regen of in de hagel wilt leven. Linksom of rechtsom gaat het om de voortzetting van de macht van enkelen en de bijdragen van de rest.
In Nederland is de situatie niet veel beter. De waan van de dag gaat voor het lange termijnbelang van het volk. Onmacht van de politiek leidt tot macht van de bovenklasse, terwijl er vanuit Brussel nog eens een schepje bovenop wordt gedaan.

Echte democratie als vreedzaam breekijzer

Om de bestaande machtstructuren vreedzaam te doorbreken is een echte democratie nodig, waarbij iedere stem meetelt bij elke fundamentele beslissing op het gebied van onze levensomstandigheden.
Door gebruik te maken van de moderne informatiemiddelen is dit via electronische referenda goed uitvoerbaar.
Vooraf wordt een duidelijke positieve vraagstelling geformuleerd. Daarna worden openbare en sociale media ingezet om als politiek discussieplatform te fungeren. Tenslotte kan iedereen met een uniek wachtwoord zijn stem op een optimaal beveiligde site uitbrengen.
Voor gemiddelde besluiten is een meerderheid van stemmen voldoende. Voor meer wezenlijke beslissingen valt te denken aan een vereiste meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Respect als voorwaarde

Basisvoorwaarde voor een beter bestaan is respect. Respect voor ieder wezen, voor de aarde, voor de natuur, het milieu en voor de kosmos. Respect voor elkaars leefwijze, huidskleur, geloof of politieke voorkeur. Respect voor ieders bestaansrecht. Respect voor alles wat is.
Respect vanuit de overtuiging dat wij allemaal voortkomen uit die ene oerbron, die is uitgegroeid tot een grote samenhangende kosmos, waarbinnen kleine onderlinge verschillen het geheel aantrekkelijker maakt. Respect dat door de Q'ero het respect voor de voorouders wordt genoemd.
Respect voor het uitgangspunt dat we, volgens de Q'eros, een onderdeel zijn van de allesomvattende energiebron en dat we die energie met elkaar kunnen uitwisselen, inzetten en opbouwen.
Iets dat door Einstein is vastgelegd in de bekende formule E=Mc2; energie = massa x het kwadraat van de snelheid van het licht. Zoals de Q'eros het zeggen: alles wat massa heeft is een vorm van energie, een onderdeel van het licht.
Laat het licht schijnen - maak de energie vrij- breng de massa in beweging -respecteer alles om je heen.

Herverdelen van rijkdom als middel

Als het besef eenmaal is doorgedrongen dat het anders moet en als de macht weer ligt waar het hoort, wordt het een stuk eenvoudiger om rijkdommen daar in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Vanuit dat besef ligt er een zee van mogelijkheden open.
Hierover valt in het boek 'De grote omwenteling- naar een betere wereld voor iedereen' het nodige te lezen. Daarmee kan het een inspiratiebron zijn voor de veranderingen naar een betere wereld.
Niet alleen ver van je bed, maar ook direct om je heen.
Als we ons daarbij realiseren dat offeren van beneden naar boven nooit echt heeft gewerkt, kan iedereen bijdragen aan de toekomst van onze kleinkinderen. Als offer van boven naar beneden en/of als offer naar opzij.